Mi várható, ha elmaradt a törzstőke emelése az új Ptk. szerint?

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 13. § (2) bekezdése kötelezővé tette a törzstőke felemelését legalább 3 millió forintra azon korlátolt felelősségű társaságok számára, amelyek törzstőkéje nem érte el ezt az értéket.

A taggyűlés a törzstőke felemelése helyett dönthetett a társaság átalakulásáról is, vagy megszüntetéséről is.

A döntést (taggyűlési határozatot) 2017. március 15-ig kellett meghozni, a változásbejegyzési kérelmeket pedig 2017. április 14-ig, átalakulás esetén a második közzétételt követő 30 nap eltelte után – kellett a cégbíróságra benyújtani.

Mi történik azzal a korlátolt felelősségű társasággal, amelynek törzstőkéje (jegyzett tőkéje) nem éri el a minimális 3 millió forintot?

A cégbíróság ezeket a társaságokat törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása után megszűntnek nyilvánítja és elrendeli a kényszertörlési eljárás megindítását.

Hogyan kerülhető el a megszűntnek nyilvánítás és a kényszertörlés?

Ha az érintett korlátolt felelősségű társaság a törvényességi felügyeleti eljárás megindítása előtt, vagy az eljárás alatt meghozzák a szükséges döntéseket (törzstőke emelésről, megszűnésről, átalakulásról) és benyújtják a változásbejegyzési kérelmet, a bíróság nem indít törvényességi felügyeleti eljárást, vagy a megindított eljárást megszünteti.

Mi a következménye a társaság jogerős megszüntetésének és a kényszertörlési eljárás megindításának?

- A társaság a kényszertörlés közzététele után nem folytathat gazdasági tevékenységet;

- A cég neve kiegészül a „kényszertörlés alatt” toldattal;

- A társaság esetleges hitelezői bejelenthetik követeléseiket;

- Ha a cég nem fizeti ki valamennyi hitelezőjét a kényszertörlési eljárás alatt, a bíróság eltiltja a többségi befolyással és korlátlan felelősséggel rendelkező tagokat és a vezető tisztségviselőket;

- A céget a cégbíróság hivatalból törli a cégjegyzékből;

Mi az eltiltás?

Az eltiltott személy az eltiltó végzés jogerőre emelkedésétől számított 5 évig:

- nem válhat betéti társaság beltagjává, közkereseti társaság tagjává, egyéni vállalkozóvá;

- nem szerezhet gazdálkodó szervezetben többségi vagy azt meghaladó szavazati jogot;

- nem lehet vezető tisztségviselő (ügyvezető elnök, vezérigazgató, stb.,), azaz nem csak a kényszertörléssel érintett, hanem valamennyi olyan cégből törölni kell, ahol vezető tisztségviselő;

Milyen költségekkel jár a megszűntnek nyilvánítás?

A felügyeleti illeték 100.000 Ft.

Heves megyében jelenleg 399 olyan korlátolt felelősségű társaság van, amelyeknek törzstőkéje nem éri el a három millió forintot.