Tájékoztató a 2018. január elseje után indult büntetőügyben az elektronikus kapcsolattartás szabályairól

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szabályozásaira figyelemmel 2018. január 1. napjától az ezt követően indult büntetőeljárásokban teljes körben lehetőség van arra, hogy az ügyben szereplő személyek elektronikus úton nyújtsák be az üggyel kapcsolatos beadványaikat.

Az elektronikus kapcsolattartás választására nem jogosult az a terhelt vagy az eljárás más szereplője, aki a büntetőeljárásban fogva van, mert a fogva tartás idején az elektronikus kapcsolattartás joga szünetel.

A 2018. január 1. napja után indult büntetőeljárásokban a nyomozó hatóság, az ügyész, a bíróság, a büntetés-végrehajtási szervek, valamint más állami szervek kötelezően elektronikus kapcsolattartás útján tartják a kapcsolatot, ugyancsak kötelező lesz a védőknek, valamint bármely eljárási szereplő jogi képviseletében eljáró ügyvédeknek az ügyben az elektronikus kapcsolattartás.

A büntetőeljárásban szereplő természetes személyek ha akarják, választhatják az elektronikus kapcsolattartást. A büntető ügyben az ügyfelek a birosag.hu oldalon a E-PER2016 (htpp://birosag.hu/ekapcsolattartas/elektronikus-kapcsolattartas-birosagi-eljarasokban) pont alatt kaphatnak tájékoztatást.

Az elektronikus kapcsolattartást választónak a beadványát és mellékletét az erre rendszeresített űrlapon kell előterjesztenie. A www.birosag.hu oldalon az E_PER 2016 menüpontra kattintva lehet tájékozódni a bírósági eljárásokban történő elektronikus kapcsolattartás szabályairól. Ezen belül az „E-kapcsolattartás az egyes ügyfajtákban/Büntető ügyek” pont alatt lehet részletes tájékoztatást kapni.

A birosag.hu oldalon a „Nyomtatványok-űrlapok” menüponton belül lehet megtalálni a letölthető nyomtatványokat. A büntetőeljárásban alkalmazandó nyomtatványok ún. ÁNYK nyomtatványok, amelyeket az Általános nyomtatvány kitöltő program (ÁNYK program) telepítése után lehet használni. Az ÁNYK programot a nav.gov.hu oldalon meg lehet találni, ahonnan le lehet tölteni. Az ÁNYK program alkalmazásához a szintén ingyenesen letölthető Java futtató környezet megfelelő verziója szükséges.

Az ÁNYK nyomtatványok változhatnak, az elektronikus kapcsolattartás során kizárólag az aktuális verziószámú nyomtatványt lehet érvényesen használni. Az ÁNYK program telepítését követően, asztali ikonjára kattintva megnyitható, azon belül betölthetők a bírósági eljárásban használandó nyomtatványok (ezek .jar kiterjesztésűek) és a szükséges frissítések is elvégezhetők.

Az elektronikus űrlaphoz az Adobe Reader aláírás funkciója a Microsec e-Szignó vagy Netlock Mokka programok valamelyikének használatával elektronikusan aláírt és kezelt e-akta és megfelelő állományú melléklet csatolható.

Az ÁNYK programmal kitöltött nyomtatványok a www.magyarorszag.hu oldalon az ügyfélkapun keresztül küldhetők el a bíróság részére. Az Ányk programban a „Kapcsolat az Ügyfélkapuval/Nyomtatvány közvetlen beküldése az Ügyfélkapun keresztül” menüponttal lehet a kész nyomtatványt elküldeni. A büntetőeljárásban elektronikus kapcsolattartást választó személynek rendelkeznie kell az Ügyfélkapu használatához személyes ügyfélkapu nyitására feljogosító regisztrációval, amelyet egy tetszés szerinti okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, adóhatóság ügyfélszolgálatán vagy külképviseleten lehet személyesen megszerezni. Ügyfélkapus regisztrációt kizárólag természetes személy kezdeményezhet. A regisztrációval, belépéssel, aktiválással és a használattal kapcsolatos részletes tudnivaló a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ alatt érhetők el. Az ügyfélkapuval kapcsolatos információt a Kormányzati Ügyfélvonal nyújt az 1818 telefonszámon. Amennyiben e-személyigazolvánnyal rendelkezik, úgy annak megfelelő használatával az ügyfél maga is el tudja végezni a személyes ügyfélkapu regisztrálását.

Az elektronikus kapcsolattartást választó magánszemély a bíróságok részére az ügyfélkapuján keresztül küldheti meg a kitöltött ÁNYK nyomtatványokat, ebben az esetben a beadványok kézbesítéséről ügyfélkapuja értesítési tárhelyére értesítést kap. Az irat értesítési tárhelyre történő megérkezéséről a regisztráció során megadott e-mail címre tájékoztató üzenet érkezik, amely magát a küldeményt azonban nem tartalmazza, így annak megnyitásához jogkövetkezmény nem fűződik. A tájékoztató üzenetben megjelölt helyre kattintással a kézbesített irat letölthető, erről a rendszer értesítést küld a küldeményt küldő bíróságnak, így az ekkor kézbesítettnek tekintendő.

Amennyiben az ügyfél az ügyfélkapujáról küldeményt küld a bíróságnak, arról három értesítést kap. Az első értesítés a befogadás-visszaigazolás, amelyet az erre a célra létrehozott kézbesítési rendszer (KR) automatikusan küld. A KR lényegét tekintve egy elektronikus postának tekinthető, amely a küldeményeket becsomagolja és elektronikus úton a címzetthez továbbítja. A KR rendszer által küldött értesítő, a befogadás-visszaigazolás megjelöli azt az időpontot, amely időpontot a címzetthez megérkezés időpontjának kell tekinteni.

A második értesítés az érkeztetési igazolás, amely azt igazolja, hogy a beadványt a bíróság elektronikus rendszere befogadta és érkeztette, ebben az értesítőben az ügykezelő modul (ÜKM) érkeztetési szám szerepel.

A harmadik értesítés a beadvány bíróságon történő lajstromozását igazoló értesítés, amely kezdőirat esetén a lajstromozással keletkezett ügyszámot (pl. Egri Törvényszék B.13/2018.) utóirat esetén a keletkezet sorszámot is (pl. Egri Törvényszék B.3/2016/18.) tartalmazza. Az elektronikus kapcsolattartás során ezt követően a bíróságnak küldött iratokon ezen ügyszámot kell hivatkozásként a nyomtatványban feltüntetni.

Az elektronikus kapcsolattartást választó magánszemélynek a bíróság valamennyi küldeményt, idézést, végzést és határozatot, valamint az ügyben más személy részére kiadandó beadványát kizárólagosan elektronikus úton küldi meg. Az elektronikus küldeményről az ügyfélkapuja értesítési tárhelyére a KR rendszer értesítést küld, amelyre rákattintva az ott megjelölt helyről letöltheti a részére küldött küldeményt. Ez a letöltés időpontja lesz az irat kézbesítési időpontja, erről a KR rendszer a küldő bíróságnak értesítést küld.

Fontos, hogy ha a bíróság által megküldött iratot az elektronikus kézbesítési tárhelyén történő elhelyezését követő 5. munkanapon sem veszi át, akkor a bírósági iratot az ezt követő munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem). A kézbesítési vélelem napjával az irat kézbesítettnek tekintendő, az abban megjelölt esetleges határidők ettől a naptól kezdve számítanak. A kézbesítési vélelem beálltával a meg nem nyitott hivatalos iratot a központi rendszer az elhelyezéstől számított 30. napig tárolja, ezt követően törli az értesítési tárhelyről.

Az átvett küldemények esetében a megnyitás után a fontos értesítéseket ajánlatos a tartós tárba átmenteni, erre az ügyfélkapu tárhelykezelő felületén elhelyezett gomb lehetőséget nyújt (mozgatás tartós tárba).

A terhelt, illetőleg az eljárás más szereplője amennyiben védőként vagy képviselőként ügyvédet kíván meghatalmazni, ezt az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. tv. (e-ügyintézési törvény) szerinti Rendelkezési nyilvántartásban (RNY) is megteheti. A védői meghatalmazásra vonatkozó nyilatkozat csak a meghatalmazás elfogadásával és az elfogadó nyilatkozat Rendelkezési nyilvántartásban való rögzítésével lesz érvényes. A rendelkezési nyilvántartásba vett védői meghatalmazást az eljáró bíróságnak, ügyésznek, illetve nyomozó hatóságnak be kell jelenteni, az csak a bejelentéstől hatályos.

Amennyiben elektronikus kapcsolattartást vállal, a papír alapon kapcsolatot tartó személy papír alapú beadványáról a bíróság hiteles elektronikus másolatot készít és azt elektronikus úton az értesítési tárhelyére kézbesíti.

A bíróság az elektronikus úton kézbesített iratot minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással látja el, amely a bíróság esetén szervezeti aláírás, ezzel tanúsítja az elektronikus irat hitelességét. A bíróság által készített, minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel ellátott irat elektronikus közokiratnak minősül.

Amennyiben az elektronikus úton kapcsolatot tartó beadványát nem elektronikus úton vagy elektronikus úton, de nem a Be-ben vagy az e-ügyintézési törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon (pl. nem a rendszeresített nyomtatványon) nyújtotta be, a bíróság a kifogást, a fellebbezést, a felülvizsgálati indítványt és a perújítási indítványt érdemi indokolás nélkül elutasítja, a beadványban foglalt egyéb nyilatkozat pedig hatálytalan.

Ha az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles, büntetőeljárásban részt vevő természetes személy vagy jogi képviselőnek nem minősülő képviselője vállalta, hogy a kapcsolatot elektronikus úton tartja, utóbb csak akkor indítványozhatja a papír alapú kapcsolattartásra való áttérés engedélyezését, ha indítványában – amelyet ez esetben papír alapon is benyújthat – valószínűsíti, hogy a körülményeiben olyan változás következett be, amely miatt az elektronikus úton történő kapcsolattartás a továbbiakban számára aránytalan megterhelést jelentene.

Amennyiben az elektronikus kapcsolattartást vállalja, de később kiderül, hogy az elektronikus kapcsolattartáshoz szükséges szolgáltatásokkal nem rendelkezik (személyes ügyfélkapuja megszűnik, kézbesíti tárhelye nincs), abban az esetben a bíróság az iratot papír alapon kézbesíti, ez esetben az elektronikus úton kapcsolatot tartó, aki nem biztosította az elektronikus kapcsolattartáshoz szükséges szolgáltatásokat, rendbírsággal sújtható.

Amennyiben a büntetőeljárásban szereplő természetes személy (gyanúsított, vádlott, elítélt, tanú, egyéb érdekelt, ezek nem ügyvéd képviselője, segítő) elektronikusan kívánja tartani a kapcsolatot a bírósággal, ezt olyan módon teheti meg, hogy a szabályos elektronikus irat benyújtásakor (ügyfélkapu tárhelyről személyes ügyfélkapu regisztrációt követően ÁNYK nyomtatványon a bíróság által rendszeresített nyomtatványt megfelelően és hiánytalanul kitöltve) a benyújtással egyidejűleg kifejezetten nyilatkozik arról, hogy elektronikus kapcsolattartást kíván vállalni. Amennyiben az elektronikus kapcsolattartáshoz szükséges feltételekkel rendelkezik, az elektronikus kapcsolattartás vállalására irányuló nyilatkozatát papír alapon is megteheti, azonban ennek elfogadását követően a bíróság már kizárólag elektronikus úton tartja a kapcsolatot az elektronikus kapcsolattartást vállaló természetes személlyel.

Amennyiben elektronikus úton nyújtja be a beadványát, de elmulaszt arról kifejezetten nyilatkozni, hogy elektronikus kapcsolattartást vállal, ilyen nyilatkozat megtételére a bíróság felhívja, amennyiben a határidő alatt ilyen nyilatkozatot nem tesz, úgy a bíróság az elektronikus úton benyújtott beadványának elintézését mellőzheti.

 

Eger, 2017. december 06.